DMA

Alapítványunk - KIVONAT A DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATÁBÓL

1.§.
Az alapítvány neve

Didactica Magna alapítvány

2.§.
Az alapítvány székhelye

7626 Pécs, Váradi Antal u. 4.

3.§.
Az alapítvány célja

A Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ működési feltételeinek javítása, a nevelést oktatást segítő eszközök, taneszközök valamint egyéb oktatásban részvételt segítő, fejlesztő tárgyi eszközök beszerzése valamint az iskolai könyvtár fejlesztése.Az alapítvány céljai közé tartozik továbbá a magas szintű és eredményes nyelvi és szakmai képzés elérése, mely cél megvalósítása érdekében felzárkóztató programokat illetve táborokat kíván szervezni, valamint segíteni mind az oktatók, mind a tanulók részvételét a belföldi és külföldi szakmai programokon, konferenciákon.

Az alapítvány célul tűzi ki, a fenntieken túlmenően, hogy a nehéz anyagi helyzetben levő hátrányos vagy veszélyeztetett tanulókat segítse, azok oktatási térítési költségeit szükség esetén részben átvállalja, illetve az ilyen tanulók számára tankönyveket vásároljon és őket minden egyéb a képzésük során, és azzal kapcsolatosan felmerülő személyi és dologi kiadásaikban támogassa.

Az alapítvány a fentiekben meghatározott célokhoz kapcsolódóan további célul tűzi ki, a Comenius Szakközépiskola és Humánszogáltató Központ fenntartói szerepének átvételét, és ennek keretében annak a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működtetésének biztosítását. Különösen a Közoktatási törvényben és a Költségvetési törvényben meghatározott állami normatív támogatás igénybevétele, és annak jogszabály szerű felhasználása az iskola személyi és dologi kiadásainak fedezése céljából.

A fentiekben meghatározottakon túlmenően az alapítvány célul tűzi ki, hogy az alapítvány bírósági bejegyzésének jogerőre emelkedését követően a fenntartói feladatok átvételét követően az iskola változatlanul folytathassa tevékenységét, az oktatás színvonalának megtartásával, illetve a lehetőségek szélesebb spektrumu kihasználásának eszközével annak folyamatos fejlesztését biztosítsa.

Az alapítvány az 1997. évi CLVI törvény 26.§.c. pontjában meghatározott közhasznú tevékenységek közül, a hivatkozott szakasz 4. pontja szerinti "nevelés és oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés" közhasznú tevékenységet végzi.

5.§.
Csatlakozás az alapítványhoz

Az alapítvány nyílt: ahhoz csatlakozhat minden belföldi és külföldi magánszemély, valamint jogi személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és közösség egyaránt, aki az alapítvány célját magáévá teszi és az alapító okirat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elismeri.

Az alapítványhoz csatlakozni lehet pénzbeli adománnyal, valamint az alapítvány célját szolgáló dologi adománnyal, szolgáltatással és társadalmi munkával egyaránt.

A feltételhez kötött adományokat, továbbá a pénzbeli adományokon kívüli felajánlásokat a Kuratóriumhoz be kell jelenteni a csatlakozás elfogadása céljából. A Kuratórium a feltételhez kötött adományt csak abban az esetben fogadhatja el, ha az az alapítvány céljával nem ellentétes, így különösen annak elérését nem sérti, vagy veszélyezteti.

8.§.
Az alapítvány működésének időtartalma

Az alapító az alapítványt határozatlan időtartamra hozza létre.

9.§.
Az alapítvány megszűnés

Az alapítvány megszűnik a Ptk..74./E.§.(1) bekezdésében meghatározott esetekben. Amennyiben az alapítvány bármely oknál fogva megszűnik, vagyonát más, hasonló célú alapítvány kapja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

Alapító a jelen alapító okiratot a későbbiekben módosíthatja, azzal a feltétellel, hogy ezáltal az alapítvány neve, célja, valamint vagyona nem szenvedhet sérelmet.

Az alapítvány a Baranya Megyei Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre.

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

A jelen alapító okiratot az alapító annak elolvasása és értelmezése után a jelenlévő tanúk előtt mint akaratával mindenben megegyezőt jóváhagyólag írta alá.
Legfrissebbközhasznúsági jelentés TámogatásKérjük adója 1%-val
támogassa alapítványunkat